Home \ Wonen & Leefomgeving \ PACT positief kritisch over nieuwe aanpak woonschepen

PACT positief kritisch over nieuwe aanpak woonschepen

Op 31 mei jongstleden boog de gemeenteraad zich over het voorstel van het college omtrent de woonschepenproblematiek in Aalsmeer. In een Nota van Uitgangspunten voor een bestemmingsplan woonschepen stelde het college een integrale oplossing voor die duidelijkheid en rechtszekerheid moet bieden aan alle betrokkenen. De fractie van PACT Aalsmeer kon zich hier?in grote lijnen in vinden, maar had ook kritische kanttekeningen. Willem Kikkert voerde namens de fractie het woord.

?

?

?Voorzitter, de woonschepenproblematiek houdt de gemoederen, ook politiek, al vele jaren bezig. Steeds met de intentie om voor eens en voor altijd tot een sluitende oplossing te komen, sluitend in de zin van het planologisch beleid en de handhaafbaarheid van dat beleid. Vooral om duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden aan alle betrokkenen. De basis hiervoor is gelegd in een tweetal nota?s? van uitgangspunten, met name de laatste met betrekking tot de maatvoering. De verdiepingsslag die we nu maken borduurt daar op voort.??
Voordat ik in die verdieping afdaal naar de vijf onderscheiden categorie?n wil ik namens PACT Aalsmeer een aantal algemene kanttekeningen bij de nota plaatsen.

In de eerste plaats met betrekking tot het rechtsgevoel. Het jarenlang stilzitten van de overheid heeft tot een groot aantal strijdige situaties geleid. Situaties waarvan nu vanwege juridische complexiteit en vooral ook vanuit kostenoverwegingen wordt gezegd die maar in te passen, dus te legaliseren. De vraag die dan bij ons opkomt is de vraag of illegaliteit loont? Als je naar de uitgangspunten van de nota kijkt zou je de conclusie kunnen trekken dat dat het geval is. Voor onze fractie voelt die conclusie ongemakkelijk.

Mijn vraag aan de portefeuillehouder is hoe hij dat ziet? De vraag die ook opkomt is hoe je omgaat met situaties van betrokkenen die zich wel aan de regels hebben gehouden en zich nu mogelijk bekocht voelen? Zou het kunnen zijn dat daar schadeprocedures uit voort vloeien?

PACT Aalsmeer vindt dat rechtshandhaving een belangrijke pijler voor een leefbare samenleving is. Zonder handhaving brokkelt het recht af en zonder recht ontstaat er chaos. Maar recht is meer dan wetten, het recht kent van oudsher 3 dimensies, namelijk rechtszekerheid, gerechtigheid en doelmatigheid. En met name vanuit doelmatigheidsoverwegingen komt PACT Aalsmeer alles overwegende tot de conclusie dat wij de uitgangspunten van de nota onderschrijven. Vooral vanuit onze opvatting dat vastgesteld beleid en dus ook de uitgangspunten voor dat beleid handhaafbaar moeten zijn en daarmee raak je dus ook de doelmatigheid van dat beleid.

Dan de 5 categorie?n:

1. Woonschepen die groter zijn dan de vergunning en/of het maatvoeringsbeleid De inzet is positief bestemmen en dus eenmalig legaliseren. Welke garanties kan de portefeuillehouder ons geven dat het ook bij een eenmalige actie blijft. Of geldt hier de uitspraak dat resultaten uit het verleden geen garanties voor de toekomst vormen?

2. Woonschepen zonder vergunning
Ook hier is legalisatie het vertrekpunt. Van de 37 overtredingen komen 17 situaties hiervoor in aanmerking. Dat betekent dus 20 situaties niet, welke argumenten leiden tot die conclusie. U heeft gekeken naar de periode en de goede ruimtelijke ordening, maar met name dat laatste begrip vinden wij een containerbegrip. Is daar iets meer over te zeggen en hoe schat u het kostenaspect in?

3. Permanente bewoning van recreatiearken
De gekozen lijn van het college volgen wij, dus aantoonbaar op de peildatum via persoonsgebonden overgangsrecht voortzetten. Overigens nog wel een vraag, namelijk hoe persoonsgebonden overgangsrecht zich verhoudt tot de maatschappelijke uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan?

4. Woonschepen omgeven door land
Hier vinden wij relevant dat voor de woonschepen geen bouwvergunningen zijn afgegeven, maar ligplaatsvergunningen. En daarmee is via de definities vastgelegd dat er sprake moet zijn van drijven. Wij kunnen ons in beginsel vinden in het voorstel, maar vragen ons tegelijkertijd wel af hoe realistisch het is er van uit te gaan dat bij het aanvragen van een nieuwe omgevingsvergunning de aanvrager overgaat tot het realiseren van water aan ??n kant. Daarbij komt ook de vraag op of dat technisch/waterhuishoudkundig uitvoerbaar is?

5. Zwevende vergunningen
Een vreemd fenomeen. Het in het bezit zijn van een vergunning zonder bijbehorend object. Een fenomeen waar je niet van af komt als je er niets aan doet. Veronderstelt overigens wel dat je er van af wilt. Wij zijn het eens met het voorstel, in die zin kun je een parallel trekken met een bouwvergunning die niet wordt uitgevoerd. Daar kent de wet een intrekkingsgrond en het lijkt ons goed die grond ook op te nemen in de verordening.

Wat wij nog missen is het tijdpad waarbinnen een en ander zijn beslag zal krijgen. Waar wij aandacht voor willen vragen is de communicatie. De gemeente blinkt tot nu toe in het dossier van de woonschepen niet uit in het verkondigen van een heldere boodschap. Sterker nog de boodschap is soms heel verwarrend. Wij hebben met bewoners gesproken die de ene dag een vergunning of toezegging tot een vergunning kregen en die vervolgens enkele maanden later de mededeling kregen dat het betreffende woonschip illegaal was.? Of vanuit het gemeentehuis niet eens een ontvangstbevestiging krijgen op een ingekomen brief of mail, laat staan een antwoord. Dat kan niet in onze beleving en moet dus beter.

Laat deze nota daarvoor het aangrijpingspunt zijn. Waar wij overigens geen trek in hebben is om over 10 jaar het zelfde dansje te dansen rondom de woonschepen, dus gemeente pak uw rol al hoeder van het gezag op!"

Willem Kikkert
Fractievoorzitter PACT Aalsmeer