Home \ Welzijn & Zorg \ Zorg dichtbij

Zorg dichtbij

De ontwikkelingen in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ hebben op allerlei manieren ingrijpende consequenties voor zorgbehoevende burgers. De gemeente vervult straks een sleutelrol in de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en formele zorg en wordt daarmee samen met de zorgverzekeraars de belangrijkste financier in de zorg- en welzijnssector. PACT Aalsmeer juicht het toe dat daarmee een einde kan worden gemaakt aan de huidige verkokering en afzonderlijke geldstromen. In de ogen van de progressieve partij is dit een uitgesproken kans om de bekostiging van zorgaanbieders eindelijk afhankelijk te maken van de kwaliteit van de geboden zorg en niet langer van de aard of duur van een zorgtraject of de zorgaanbieder.

De progressieve partij betwijfelt of de gemeente op dit moment de grootste risico?s voor bijzonder kwetsbare groepen inwoners in kaart heeft en een heldere routekaart heeft naar een nieuw zorgstelsel en mist vooral een integrale kijk. Alleen door zorg dichtbij mensen te organiseren en te integreren in de hieronder geschetste buurtaanpak, is het in onze ogen mogelijk de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.