Home \ Recreatie & Toerisme \ Recreatie

Recreatie

De gemeente Aalsmeer heeft binnen haar grenzen een relatief groot natuurgebied van grote cultuurhistorische waarde. Ook de regionale betekenis is niet te onderschatten. Daar dienen we zuinig mee om te gaan. De Groene AS Aalsmeer en de Ecologische Hoofdstructuur moeten leidend zijn in bestemmingsplannen. Alle natuurgebieden in de Bovenlanden moeten op die manier een ecologisch geheel gaan vormen.

PACT Aalsmeer is er tegelijkertijd van overtuigd dat ecologie en recreatie hand in hand kunnen gaan. Natuur en natuurgebieden en het voor Aalsmeer zo typerende cultuurlandschap horen toegankelijk te zijn met goede wandelpaden en vaarwegen voor natuurliefhebbers zonder de natuur teveel te schaden. De huidige recreatieve voorzieningen behoeven een kwaliteitsslag. De toeristische functie van de Westeinder mag wat PACT Aalsmeer betreft worden uitgebreid en ook hier geldt dat de natuur er niet onder mag lijden. Zo wil de progressieve partij meer openbare aanlegplaatsen met name bij de Reizen. Er moeten meer mogelijkheden zijn voor rustige oeverrecreatie bijvoorbeeld aan de oever van de Kleine Poel.

PACT Aalsmeer wil vrijplaatsen voor broedende en voeragerende vogels in stand houden of aanleggen. (Tijdelijk) braakliggende terreinen moeten ecologisch worden beheerd en kunnen voor allerlei sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld volkstuintjes en speelplaatsen worden gebruikt.

Aalsmeer krijgt een goedgekeurde gedragscode (in de zin van de Flora en Faunawet) voor een ecologisch houdbare openbare ruimte.

De Hoge Dijk moet worden opgeknapt voor fietsers en wandelaars. Een goede controledienst is noodzakelijk om ?grote? schepen te weren, die voor langere tijd ligplaats innemen in het eilandengebied. En voorlichting over beplanting moet ervoor zorgen dat recreatie-eilandjes weer gebiedseigen beplanting krijgen. Er liggen economische kansen voor ecotoerisme. De Aalsmeerse toeristische ondernemers worden door PACT Aalsmeer uitgedaagd zich meer daarop toe te leggen. Initiatieven kunnen op PACT Aalsmeer rekenen met ondersteuning vanuit het Duurzaamheidfonds.