Home \ Jeugd & Jongeren \ PACT Aalsmeer haalt vijf moties binnen

PACT Aalsmeer haalt vijf moties binnen

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, gehouden op 3 juli, werd vergaderd en gestemd over de lentenota. De lentenota is dit jaar een beleidsarm document. Vanwege de verkiezingen, vanwege de beperkte tijd, zo werd aangegeven. Maar PACT vindt visie essentieel voor een lentenota, zeker met de op handen zijnde hervormingen in de zorg. PACT wil het doemscenario, geen zorg wanneer dat wel nodig is, voorkomen! Een beleidsarme lentenota is voor PACT geen optie. Visie mag niet ontbreken. Daarom had PACT acht moties ingediend, die visie moeten toevoegen aan de lentenota. Over de moties is meer te lezen in het artikel over de vorige raadsvergadering. PACT behaalde succes! Vijf van de acht moties werden gehaald. Voor PACT nog onvoldoende om helemaal achter de lentenota te gaan staan. PACT is blij met het behalen van de vijf moties en, ook belangrijk, voor het eerst sinds de roerige tijd na de verkiezingen is weer prettig samengewerkt met alle partijen om zoveel mogelijk moties erdoor te krijgen. Al met al kijkt PACT terug op een enerverend eerste kwartaal van deze raadsperiode, met een voorlopig positieve afsluiting.

?

Te beginnen met het goede nieuws. De moties ?Duurzaamheidsversneller?,? ?Inspelen op veranderingen in de eerstelijnszorg?, ?Jongerenontmoetingsplek in Oost en Dorp?, ?Oprichting Jeugdraad? en ?Aansluiting Jongeren op gezond gewicht? werden aangenomen. PACT is heel blij dat deze belangrijke zaken nu terug te vinden zijn in de lentenota. PACT vind het van groot belang dat er n? wordt nagedacht over aanstaande veranderingen. Door in de lentenota beleid of visie op te nemen, wordt vooruit gekeken, in plaats van af te wachten tot problemen zich voor doen.

Maar niet alle moties haalden de eindstreep. Tot grote spijt van PACT heeft de motie ?Burgerparticipatie? het niet gehaald. Ja, burgerparticipatie is voor alle partijen belangrijk, zo werd aangegeven in de debatten hierover. In het stemmen blijkt echter dat college en coalitie participatie niet voldoende serieus nemen. Het college wil de structurele lastenverlaging, die noodzakelijk is voor de burger, niet uitvoeren terwijl dat wel mogelijk is! Een kwalijke zaak, zo vindt PACT. Zo kwalijk, dat het voor PACT niet meer mogelijk is om achter de lentenota te gaan staan nu deze motie het niet gehaald heeft.

De motie ?Aansluiting programma?s en portefeuilles? haalde het eveneens niet. PACT wil inmenging van de raad in de indeling van programmastructuur. Het college bleek slechts toe te willen zeggen dat de raad ge?nformeerd wordt over de indeling en dat de redenen voor de indeling worden toegelicht. Echter het besluit is dan al genomen. Met wordt ge?nformeerd over een voldongen feit. Dit betekent dat de organisatie kennelijk belangrijker is dan het bestuur, tot spijt van PACT die ook deze motie verloren zag gaan.

De motie ?Jeugd in de knel? ging eveneens van tafel. PACT is bang dat na de decentralisatie van de zorg, waardoor jeugdhulp een verantwoordelijkheid van de gemeente wordt, de jeugd in de knel komt. Daarom wil PACT dat hier in de lentenota reeds over nagedacht wordt. Voor de coalitie is een en ander echter reeds volkomen duidelijk, zo werd aangegeven bij de behandeling, en om die reden heeft ook deze motie het niet gehaald. PACT zal nu schriftelijke vragen gaan stellen, om net als de coalitie duidelijkheid te krijgen over de visie rondom de jeugdhulp.

De samen met de VVD ingediende motie ?verlagen lokale woonlasten voor alle inwoners van Aalsmeer? heeft de stemming ook niet overleefd. Daarentegen haalde de motie ?Achterwege laten indexering Onroerende Zaakbelasting Woningen? van het CDA wel een meerderheid van stemmen. PACT is, onder het mom van ?beter een half ei dan een lege dop? blij dat deze motie behaald is. Waar de motie van de VVD en PACT beleid voor een langere periode betrof, is met de motie van het CDA in ieder geval een visie, goed beleid inzake de verlaging van lokale woonlasten voor de inwoners van Aalsmeer voor het komende jaar toegevoegd aan de lentenota.

Al met al een gematigd positief resultaat, maar helaas onvoldoende voor het instemmen met de lentenota. Met een krappe meerderheid van stemmen is de lentenota in de raadsvergadering van 3 juli tegen de wens van PACT toch aangenomen. PACT is blij met de kentering in de sfeer in de gemeenteraad en kijkt er naar uit na het zomerreces deze positieve lijn met z?n allen voort te zetten.

PACT wenst iedereen een prettige vakantietijd toe.

?