Home \ Duurzaamheid \ PACT Aalsmeer roept college op om raad serieus te nemen

PACT Aalsmeer roept college op om raad serieus te nemen

Op donderdag 30 oktober jl., bracht PACT Aalsmeer haar visie op de programmabegroting. De programmabegroting bevat de kaders waarbinnen het college haar werk dient uit te voeren. Een belangrijk instrument, waarmee de raad haar werknemer, het college, taken meegeeft. In haar algemene beschouwing, zoals u die in een deel van de lokale media heeft kunnen lezen, stelde PACT zich de vraag of Aalsmeer onbestuurbaar is geworden. Het simpele antwoord op deze vraag is ?nee, Aalsmeer is niet onbestuurbaar.? PACT gaf daarbij naast een analyse, ook een oplossing en riep het college op om de raad serieus te gaan nemen!

De oplossing luidt: ?Raad, ga opnieuw onderhanden en vorm een college dat wel een breed draagvlak heeft. Ga dat doen wat alle partijen na de verkiezingen riepen. Een breed gedragen college vormen.?

Wellicht is de reactie op deze oplossing: ?wat een na?ef voorstel?. Maar dit is wel wat Aalsmeer verdient. Een college dat op de brede steun van de raad en daardoor op brede steun van de bevolking kan rekenen, een college dat met gezag en autoriteit dat kan doen waar u, Aalsmeerders, organisaties, bedrijven recht op heeft. Het kan nog! We moeten nog 3,5 jaar voordat er weer verkiezingen zijn. PACT daagt alle partijen en specifiek de coalitiepartijen CDA en AB uit om beargumenteerd en inhoudelijk aan te geven wat zij hiervan vinden

We hebben nu een college dat lak heeft aan aangenomen moties. PACT legt u uit wat er aan de hand is.

Donderdagavond werd in de raad de begroting besproken, deze lag ter goedkeuring. Wanneer deze wordt goedgekeurd, krijgt het college mandaat om daar uitvoering aan te geven. De kaders voor de begroting zijn al besproken, namelijk bij de behandeling van de lentenota op 3 juli. Toen diende PACT acht moties in, om een visie toe te voegen aan de visieloze (beleidsarme) lentenota. Deels met succes; vijf van de acht moties werden (op ??n na unaniem) aangenomen:

  1. Motie oprichting jeugdraad. Doel was een plan, gedragen door de jeugd om de oprichting van een jeugdraad of een alternatief voor medezeggenschap voor de jeugd uiterlijk 1 januari aanstaande te presenteren. Het kan nog. Maar is het college al in gesprek met de jeugd? In de aangeboden programmabegroting en ook in het coalitieakkoord wordt hiervan nergens melding gemaakt.
  2. Motie inspelen op veranderingen in eerstelijnszorg die oproept om uiterlijk 1 januari aanstaande een samenwerkingsagenda (met de gezamenlijke huisartsen en de zorgverzekeraar) aan de raad aan te bieden. Ook dit kan nog maar PACT heeft niet het gevoel dat die datum gehaald gaat worden. PACT heeft het college opgeroepen haar gerust te stellen.
  3. Motie aansluiting JOGG (jongeren op gezond gewicht)bij een andere gemeente: De oproep was om een snelle invoering hiervan mogelijk te maken en de raad in het 4e kwartaal te informeren. Zoals inmiddels bekend is Aalsmeer een JOGG gemeente geworden. Het college heeft dat breed in de pers uitgemeten. Jammer en niet zo chique dat daarbij niet is aangegeven dat mede deze PACT motie daaraan ten grondslag ligt. Als aanvulling op het zijn van JOGG gemeente brengt PACT de motie ?de dorpspomp voor een gezonde verfrissing?, waarin zij het college oproept tot het inventariseren van de mogelijkheden tot drinkwater tappunten in Aalsmeer en Kudelstaart.
  4. Motie duurzaamheidsversneller: De oproep was om te onderzoeken of samenwerking of aansluiting bij de stichting Meermaker of het Amsterdamse klimaat- en energiefonds of een ander fonds een goede mogelijkheid is om kapitaal beschikbaar te krijgen voor duurzame investeringen en de raad hierover in het derde kwartaal te informeren. Helaas is het derde kwartaal inmiddels verstreken en heeft de raad hier niets meer over gehoord. Dat het college op duurzaamheidgebied geen beleidsintensivering voorstelt, bevalt PACT dan ook helemaal niet.
  5. Motie jongerenontmoetingsplek in Oost en Dorp: Hier was de oproep om onderzoek naar multifunctionele jeugdaccommodaties uiterlijk 4e kwartaal af te ronden. Dat kan nog, het college moet dan wel haast maken. De andere oproep om uiterlijk 1 oktober een JOP te plaatsen in Oost en om te onderzoeken of de jeugd in het dorp ook behoefte heeft aan een JOP is simpelweg niet uitgevoerd. Hier heeft de raad ook niets meer van gehoord.

PACT heeft het donderdag de mederaadsleden voorgehouden: twee moties met algemene stemmen, stemmen van iedereen uit de raad, aangenomen zijn niet uitgevoerd. En twee aangenomen moties waarvan het nog maar de vraag is of ze uitgevoerd gaan worden. Het niet uitvoeren van een motie is een politieke doodzonde. PACT heeft donderdag de vraag bij haar mederaadsleden neergelegd wat zij van deze handelswijze van het college vinden. Wordt de raad, en zeker de oppositie, het werken hierdoor niet onmogelijk gemaakt?

Voor PACT zijn er vier zeer belangrijke accenten, waarover zij moties zullen indienen bij de programmabegroting:

  1. De participatie
  2. Sociale woningbouw
  3. Zorg
  4. Schiphol

Dan het raadsvoorstel programmabegroting en collegeprogramma 2014-2018. PACT wil graag constructief oppositie voeren. Op inhoud. Er kan van PACT echter niet verwacht worden het collegeprogramma te onderschrijven. Daarvoor is er teveel gebeurd tijdens en na de totstandkoming van dit college. PACT steunt, zoals bekend, dit college en haar bestaan niet en kan daarom ook niet instemmen met dit collegeprogramma. Wel is PACT bereid onder voorwaarden haar goedkeuring aan de programmabegroting te geven. Daarvoor heeft PACT een amendement ingediend in om het voorstel te splitsen in een deel over de programmabegroting en een deel over het collegeprogramma.

Als afsluiting van haar betoog deed PACT een oproep aan het college: neem de gehele raad serieus en doe wat u opgedragen! Als dit niet gebeurd, vreest PACT de beginvraag of Aalsmeer nog wel bestuurbaar is met nee te moeten gaan beantwoorden en dat zou ons zeer spijten!