Home \ Dialoog met de burger \ PACT stemt in met samenwerking Aalsmeer - Amstelveen

PACT stemt in met samenwerking Aalsmeer - Amstelveen

Bij de behandeling in de eerste termijn had de fractie van PACT Aalsmeer vertrouwen uitgesproken in de voorgestelde samenwerking met Amstelveen. Vertrouwen omdat deze samenwerking gebaseerd is op drie kernwaarden: Wederzijds Vertrouwen, Gelijkwaardigheid en Openheid, waarden die PACT Aalsmeer hoog heeft zitten. Vertrouwen hebben wij ook omdat deze samenwerking een oplossing biedt voor toekomstige uitdagingen, zoals het arbeidsmarktvraagstuk,? een steeds veeleisendere samenleving en het groeiende aantal gemeentelijke taken.

Aalsmeer staat niet met de rug tegen de muur, laat dat helder zijn. We kunnen trots zijn op onze organisatie, een organisatie met bedreven en betrokken medewerkers, die dagelijks hun kennis inzetten voor de samenleving van Aalsmeer. Dat zullen ze blijven doen, maar dan in een omgeving die robuuster is en waar zij veel meer uitdagingen en kansen hebben. Een strategische alliantie aangaan is om verschillende redenen dus wel zo slim. Voor PACT Aalsmeer ligt dan het model met Amstelveen als centrumgemeente het meest voor de hand.

?

Maar als we zo?n alliantie aangaan moeten we wel scherp blijven. Scherp, omdat er veel op het spel staat, voor het personeel van Aalsmeer en voor de Aalsmeerse samenleving. Daarom moeten we, ik heb dat eerder genoemd, veiligheidsventielen inbouwen.

De vraag is nu of we dat voldoende hebben gedaan?

De bestuurlijke zelfstandigheid van Aalsmeer blijft voorop staan. Aalsmeer is en blijft verantwoordelijk voor haar eigen beleid. Aan de rol van de gemeenteraad verandert niets. Die blijft zoals altijd kaders stellen, controleren en de Aalsmeerders? vertegenwoordigen. Diezelfde Aalsmeerders, inwoners en bedrijven, kunnen blijven rekenen op? dezelfde goede dienstverlening. Sterker nog, waar mogelijk zal de dienstverlening verbeteren. Dat zullen wij periodiek blijven meten. En als dat nodig is, sturen we bij. Wij houden onze eigen begroting, jaarrekening en tussentijdse financiele en beleidsmatige rapportages en hebben dus voldoende momenten om de kwaliteit en de inzet van de middelen te bespreken.

De grote uitdaging is voor onze fractie hoe we voldoende duidelijk kunnen maken wat wij precies van Amstelveen verwachten. De samenwerking dwingt ons nog beter dan nu meetbare prestatie-indicatoren te stellen. De Programmabegroting en het meerjarenperspectief vormen de basis voor de verdiepingsslag die gemaakt moet worden. De fractie van PACT Aalsmeer kijkt dan ook uit naar het traject Beleidscontrol dat het college in gang gezet heeft. Maar het borgen van de kwaliteit vraagt meer dan alleen prestatie-indicatoren. Het vraagt veel van de sturende kwaliteiten van de integrale-afdelingsmanagers van Amstelveen als opdrachtnemer en veel van de regisserende kwaliteiten van de achterblijvende kernorganisatie als opdrachtgever. Onze fractie is de mening toegedaan dat de term relatiebeheerder onvoldoende recht doet aan die opgave. Uiteraard moet ook worden gewerkt aan de relatie, maar wat ons betreft moet de nadruk veel meer liggen op het vormgeven? van het opdrachtgeverschap van Aalsmeer. Er moet dus regie worden gevoerd om ervoor te zorgen dat de opdrachtnemer niet teveel vrijheid neemt. Wij vinden beleidsregisseur dan ook een betere benaming en komen met een motie op dit punt.

Blij is PACT met het goede en vooral sociale Sociaal Plan voor onze medewerkers. De Ondernemingsraad en de vakbonden hebben ermee ingestemd. Wij rekenen op een soepele en zorgvuldige overgang naar Amstelveen. En dat kan alleen als de medewerkers intensief worden betrokken bij de verandering. Als wij kijken naar de aanpak van het college en het gedegen Transitieplan, dan zien wij die zorgvuldigheid voldoende terugkomen.

Met de veiligheidsventielen die de fractie van PACT ingebouwd wil zien, zit het goed. Aalsmeer zal in alle opzichten het goede behouden. Aalsmeer blijft Aalsmeer met zijn eigen kenmerkende identiteit. Aalsmeer is anders dan Amstelveen en zal zijn eigen koers blijven volgen.? Amstelveen zal onze wensen en eisen serieus nemen, ons een perfecte service bieden, onze bijzonderheden respecteren, met ons mee denken en waar voor ons geld leveren. En waar ik ons zeg, bedoel ik onze burgers en onze ondernemers.

PACT Aalsmeer wenst college, directie en medewerkers veel succes met de overgang naar Amstelveen. Wij heben er alle vertrouwen in dat deze strategische samenwerking goed uitpakt voor Aalsmeer en in alle opzichten een waarborg is voor een zelfstandige toekomst.

Willem Kikkert
Fractievoorzitter PACT Aalsmeer