Home

PACT Aalsmeer voegt visie toe aan de lentenota om zorg voor iedereen veilig te stellen

Zorg krijgen wanneer daar toevallig nog geld voor is, in plaats van zorg krijgen wanneer zorg nodig is. Dat kan toch niet? Een kind wat begeleiding nodig heeft vertellen dat hier geen geld voor is. Dat kan toch niet? Een bejaarde die niet meer zelfstandig kan wonen op straat laten staan, omdat er geen geld, geen ruimte voor hem is. Dat kan toch niet? PACT wil deze doemscenario?s voorkomen en heeft daartoe tijdens de behandeling van de lentenota in de raad van 19 juni acht moties ingediend. De lentenota bevat in haar huidige vorm geen beleid, geen visie. Dat betekent dat er pas naar een oplossing gezocht gaat worden wanneer het probleem zich acuut voordoet en dat is gewoonweg te laat. PACT weigert dit te laten gebeuren. PACT wil v??ruit kijken zodat iedereen die zorg nodig heeft, daar ook na 1 januari 2015 op kan rekenen. Alle partijen beloven dit, maar de opgestelde lentenota is op dit moment een document zonder visie, zonder kaders. Een document wat slechts uitgaat van extrapoleren, wat in feite neerkomt op bij het autorijden je voorruit afplakken en in je spiegel kijken wanneer de bocht kwam. Linke soep en met deze aanpak komt zorg straks te laat! Een kwalijke zaak...

?

Hervormingen in de zorg

Met de motie ?inspelen op veranderingen in Eerstelijnszorg?, wil PACT de geschetste doemscenario?s voorkomen. Huisartsen, d? spil in de eerstelijnszorg, moeten dichter bij de gemeente komen te staan en het is hoog nodig dat hier beleid voor komt. Andere gemeenten hebben hier al succes mee en Aalsmeer loopt achter! Zorg en ondersteuning moeten gewaarborgd blijven, ook na de hervormingen. Tijdens het eerste PACT zorgdiner gaf een huisarts aan ?dat het allemaal nog veel erger gaat worden maar dat er ook een oplossing is. Kleinschalig, indicatiestelling terug naar de eerstelijnszorg, wijkverpleging terug.? Allemaal maatregelen die we kunnen nemen. Steevast horen wij dat de omvang van het bedrag wat de gemeentes hiervoor krijgen nog niet bekend is. PACT vindt dit geen excuus om te wachten met maatregelen in kaart te brengen. Los van de omvang van het bedrag dat het rijk ons gaat geven, er moet iets gebeuren. Want nu geen plannen, betekent straks geen zorg.

?

De jeugd in de knel?

De motie ?Jeugd in de knel? haakt hier op aan. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Een hele taak, vindt PACT, en die moet serieus genomen worden. Er is nu een bonte deken van organisaties en regelingen die zich met jeugd in de knel bezig houdt. Daar moet orde in geschapen worden. Orde die nodig is om de zorg effici?nt en effectief te kunnen blijven verlenen. De vele soorten hulp en instanties moeten in kaart worden gebracht en gestroomlijnd worden om ervoor te zorgen dat er niemand tussen wal en schip beland. Hier kan niet mee gewacht worden tot we weten hoeveel geld er van het rijk komt, tot we meer onderzoek hebben gedaan, allemaal argumenten ingebracht in het debat. Dit moet nu uitgevoerd worden! Nog een actie die direct ingezet kan worden is het aansluiten bij de Haarlemmermeer met het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Hiervoor is eveneens een motie ingediend.

?

Een eigen plek voor jongeren.

Ook de motie ?Jongerenontmoetingsplek in Oost en Dorp? richt zich op de jeugd. In Kudelstaart is er sinds enige tijd een JOP. Jongeren en omwonenden zijn tevreden! De overlast is meetbaar teruggelopen! Ondanks deze positieve effecten wacht jongeren in Oost en Dorp helaas nog altijd op een JOP. Ook zij verlangen naar een eigen plek. Hier kan en moet snel actie op worden ondernomen. Het college kan zich hier niet verschuilen achter een onderzoek, de motie van PACT draagt het college dan ook op om v??r 1 oktober 2014 JOPs te openen in Oost en Dorp. Naast de JOPs is er ook behoefte aan multifunctionele wijkgebouwen, zoals de Future in Kudelstaart. Jongeren hebben behoefte aan een plek waar zij spelletjes kunnen doen, waar Wifi is, waar jongerenwerkers regelmatig zijn die de jeugd terplaatste kennen, waar ze wat met elkaar kunnen drinken en elkaar kunnen ontmoeten. Wat PACT betreft het liefst in een bestaand gebouw. Zowel de JOPs als de multifunctionele wijkgebouwen moeten in alle drie de dorpskernen zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Hierbij vindt PACT het van groot belang dat de jongeren van Oost en Dorp mee kunnen denken en misschien zelfs wel mee kunnen doen in het realiseren van deze JOPs en wijkgebouwen.

?

Burgerparticipatie

Het draait immers om de burgers. Wanneer we het over JOPs hebben, zijn de jongeren en de omwonende de direct betrokkenen, maar in iedere zaak zijn er burgers betrokken. De motie ?Intensivering burgerparticipatie? gaat hierover. Burgerparticipatie moet beter, vindt PACT. PACT wil dat burgers kunnen meebeslissen en mee ontwerpen en wil dit in de lentenota terugzien. Burgerparticipatie betekent op dit moment dat burgers slechts mogen luisteren (als zij ge?nformeerd worden) en slechts advies mogen geven als dat hun gevraagd wordt door de gemeente. PACT wil dit in de lentenota wijzigen en ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen beslissen en mee kunnen ontwerpen. Echt meedoen! En specifiek voor de participatie van de jeugd is er daarnaast de motie ?Jeugdraad?, die draait om het oprichten van een jeugdraad. Een idee wat al ontstond tijdens het jongerendebat in het kader van de verkiezingen. Toen waren alle partijen enthousiast, maar helaas is er merkbaar nog geen actie ondernomen door het college. PACT vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat de jeugd door middel van haar eigen orgaan, de jeugdraad, actief mee kan denken door gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad en het college te adviseren. Ook hier is het betrekken van de jeugd bij de oprichting van de jeugdraad nadrukkelijk onderdeel van de motie. Praat niet over de mensen, maar m?t de mensen!

?

Tijd voor actie!

Met haar moties noemt PACT concrete punten waarmee niet gewacht m?g worden tot er nader onderzoek is gedaan, tot we weten hoeveel geld er van het rijk binnen komt, maar daarmee onherroepelijk ook tot het te laat is. Het is tijd voor actie! PACT doet met de moties een oproep om de lentenota een document te maken wat de gemeente Aalsmeer een kader geeft om straks mee aan de slag te gaan. Straks, wanneer de uitslagen van de onderzoeken binnen zijn, wanneer bekend is hoeveel geld er nodig is, maar ook wanneer de zorgtaken ?ineens? in handen van de gemeente zijn. Dan hebben we kaders nodig. Een helder zicht door de voorruit. De bochten v??r ons zien liggen. Zodat een ieder gehoord en geholpen wordt waar nodig.

?

Donderdag 3 juli vervolgt de behandeling van de lentenota en zal er ook gestemd worden over de nota en de door PACT en andere partijen ingediende moties.