Home

PACT niet welkom op feestje coalitie en burgemeester

Het venijn zit hem in de staart, dat gold zeker voor de raadsvergadering van donderdag 12 juni. Met name tijdens de behandeling van het een na laatste agendapunt van de raad, het vaststellen van de grondexploitatie 2014 (GREX 2014) van ?De tuinen van Aalsmeer?, ging het er stevig aan toe. Maar al bij de vaststelling van de agenda zette de burgemeester PACT Aalsmeer voor de eerste keer die avond klem. Vragen ingediend voor het vragenkwartiertje, werden afgewezen omdat, zo oordeelde de Burgemeester, deze vragen ?een portefeuillehouder ter verantwoording roepen?. Met de afwijzing waar PACT zich absoluut niet in kon vinden, was de toon van de avond gezet. Oppositiegenoot VVD liep tegen eenzelfde afwijzing aan en beide oppositiepartijen uitten hun ongenoegen over dit ?de mond snoeren?. En gaandeweg de avond vorderde waren alle toehoorders getuigen van de pijnlijke overbodigheid van de oppositie bij dit feestje van de coalitie en de burgemeester. Op ??n uitzondering na, verliepen alle stemmingen met een vaste uitslag van 10 tegen 12 (Rik Rolleman ontbrak door vakantie).

?

Sterk optreden Sunny en Wilma

Nieuwe fractieleden Sunny Lakerveld en Wilma Alink Scheltema, lieten van zich horen met sterke inhoudelijke bijdragen bij diverse agendapunten. Wilma hield een helder betoog en stelde scherpe vragen aan de raadsleden en de portefeuillehouder bij de behandeling van het agendapunt ?uitvoering kindpakket?. Sunny bracht namens de fractie bij de behandeling van de bewuste GREX 2014 een gedegen inhoudelijke uiteenzetting. Beide dames toonden zich kundig en uitstekend voorbereid.

30% sociale woningbouw

Het heikele punt uit de nog vast te stellen GREX 2014 van ?De tuinen van Aalsmeer? was het streven naar 30% sociale woningbouw in dat project. Deze bewoording is veel te min voor PACT Aalsmeer. Alleen een ambitie uiten is niet voldoende. Samen met HAC werd een amendement ingediend om de zinsnede ?streven naar? te vervangen door ?uit te gaan van?. De VVD was na een wijziging in het bijbehorende dekkingsvoorstel, bereid het amendement te steunen. CDA en AB waren hier echter niet toe bereid. AB zette volledig de hakken in het zand. AB fractievoorzitter Helma Persoon gaf aan het amendement niet te willen steunen vanwege de toonzetting en vanwege het dekkingsvoorstel, wat verwees naar het woonfonds. De verwijzing naar het woonfonds werd, ook naar wens van de VVD, geschrapt. Fractievoorzitter Ronald Fransen van PACT gaf toe dat de toonzetting ?wellicht niet handig was? en bood concrete wijzigingen aan. Maar AB bleef, nu zonder argumenten, niet bereid het aangepaste amendement te steunen. De oorspronkelijke toonzetting van het amendement ?was nu al overgebracht?. AB, wat in haar verkiezingsprogramma aangeeft dat het aantal sociale huurwoningen in de plannen nu te laag is, had met het steunen van dit amendement voor m??r sociale huurwoningen kunnen zorgen. Is de toonzetting van een amendement, ook nadat deze gewijzigd is, voor AB nu werkelijk belangrijker dan de Aalsmeerse Belangen? De stemming laat over deze vraag helaas geen twijfel bestaan. AB en CDA steunden het amendement niet.

Feestje coalitie en burgemeester

De Aalsmeerder mag zich zeker zorgen maken over de gang van zaken in de gemeenteraad. Het is de taak van de gemeenteraad de gemeente te besturen. Hoewel PACT ervan overtuigd is dat dit voor alle partijen het uitgangspunt is, maakt de sfeer in de gemeenteraad dit vrijwel onmogelijk. Onderlinge sneren, gevoelens die belangrijker zijn dan feiten, een Burgemeester die bij gebrek aan argumenten begint te citeren uit het Reglement van Orde, moeten we dat allemaal willen? Naar de letter van de wet zal deze gemeenteraad haar taak ongetwijfeld vervullen. Maar wordt Aalsmeer in de praktijk inderdaad bestuurd door een gekozen afvaardiging van de bevolking? PACT Aalsmeer vindt van niet. De aanwezigheid van de oppositie mag dan getolereerd worden op het feestje van coalitie en oppositie, maar elke poging tot meedansen wordt afgewezen.