Home

Lentenota 2013

Verbinden, dat is voor PACT Aalsmeer het belangrijkste uitgangspunt voor het komende jaar waarvoor we nu de lentenota aan het maken zijn. Verbinden is voor ons leidend in het opstellen van de begroting en vooral voor de politieke plannen daarachter of eigenlijk (zou het moeten zijn) daarvoor. Lees hier de Algemene Beschouwingen van de fractie van PACT Aalsmeer op de voorgestelde koers voor de komende jaren.

PACT Aaalsmeer vindt de Lentenota het belangrijkste politiek moment van het jaar. Dan worden de kaders meegegeven voor de begroting voor het komende jaar. Deze Lentenota is vooral een boekhoudkundige exercitie is. Begrijpelijk omdat wordt voortgeborduurd op de meerjarige kaders uit het collegeprogramma Investeren in de kracht van de Samenleving. Minder begrijpelijk als het erom gaat om nu de kaders vast te stellen van wat de gemeente Aalsmeer volgend jaar inhoudelijk wil bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van decentralisatie van werk, jeugd en zorg en de daaraan gekoppelde forse bezuinigingen. Een ander punt is de huidige economische situatie waarbij het sociale vangnet te kort dreigt te schieten. Langdurige werkloosheid, mensen die hun hypotheken niet meer kunnen betalen, toenemende armoede. Het zijn wat dat aangaat barre tijden die barre oplossingen vragen. Dat vraagt moed en visie van het bestuur. Dan schiet alleen het presenteren van een sluitende begroting te kort.

Terecht constateert het college dat die opgaven vragen om een proactieve houding en tijdige anticipatie op die ontwikkelingen. Dit dient geconcretiseerd te worden. PACT Aalsmeer gelooft in eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. In een samenleving waarin burgers zelf opkomen voor hun situatie, waarin ze daarvoor opkomen binnen de spelregels van die samenleving. De samenredzame burger (een term die wij graag overnemen), mensen die hun leven zo in richten dat hulp vanuit de overheid minder nodig is. Ook kwetsbare burgers dienen te worden aangesproken op hun eigen kracht. Dit vanuit de overtuiging dat zeggenschap over je eigen leven en contact met je eigen sociale netwerk een groot goed is. Maar de overheid kan niet buiten het spel gaan staan. De essentie is volgens PACT Aalsmeer een nieuw samenspel tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties die elkaar als partner zien. Kenmerken van dit samenspel zijn vertrouwen, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid nemen en geven. Een overheid dus die durft los te laten en creatief is, maar wel tussen de verschillende actoren in het veld de verbinding legt en daarbij ook uitnodigt. In verbinding maken en houden ligt de sleutel van de oplossing.

Wel blijft voor PACT Aalsmeer de randvoorwaarde gelden dat mensen die het even niet zelf redden er op mogen vertrouwen dat de overheid er is en niet wegkijkt. PACT Aalsmeer heeft de onwrikbare overtuiging dat mensen recht hebben op een fatsoenlijk bestaan en daar hoort bij dat iedereen een zodanig niveau van bestaanszekerheid heeft dat men volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Een recht gestoeld op het principe van solidariteit, saamhorigheid en lotsverbondenheid. Vanuit deze principes en het principe van een verbindende en uitnodigende overheid zal PACT Aalsmeer een algemene beschouwing houden middels de welbekende manier van de drie D?s, die niet staan voor de decentralisaties, maar voor Deelname, Duurzaamheid en Democratie.

Deelname aan de samenleving
Cultuur is bij uitstek het onderwerp waarmee er in de samenleving verbindingen kunnen worden gelegd. Cultuur heeft een duidelijk intrinsiek doel. Cultuur brengt schoonheid, ontspanning en plezier, brengt mensen samen, geeft nieuwe energie en is een belangrijke stimulans voor creativiteit. Cultuur draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving. Hiermee is cultuur ook de voorloper van een gezonde economie. Zonder cultuur droogt de economie op. Dat is wellicht een van de grootste gevaren van de huidige bezuinigingen, de waarde van cultuur is namelijk niet alleen in geld uit te drukken. Kortom cultuur verbindt en is niet alleen een kostenpost. Maar in Aalsmeer wordt er wel op die manier over gesproken, zoal een relatie leggen met businessmodellen, waarbij overigens opvallend is dat dit anders is als het om bijvoorbeeld sportvoorzieningen gaat (vergelijk oude raadhuis met kunstgrasvelden). Helemaal niets doen is altijd nog veel goedkoper, maar dat is niet de lijn van PACT Aalsmeer. De Gemeente heeft tot taak om met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk te bereiken.

Het huidige beleid leidt er, volgens PACT Aalsmeer, vooral toe dat de vele betrokkenen bij kunst en cultuur zich steeds minder betrokken voelen en zich steeds minder herkennen in de manier waarop de overheid cultuur meent te moeten organiseren. Het cultuurpunt, vraag je er naar dan weet bijna niemand wat het is, zet je een advertentie om belangstellenden te laten solliciteren, dan reageert er bijna niemand. Tijdens de behandeling van de cultuurnota hebben de verschillende partijen gepleit voor zo min mogelijk organisatie. Nu komt er een cultuurpunt en een platform. Veel organisatie dus. Daar gaat dan het geld naar toe. Het wordt niet meer door Aalsmeerder gedaan maar door Amstelveense ambtenaren. Krijgt oud burgemeester Leo Brouwer toch nog gelijk. Die zij, als het over cultuur ging, daarvoor moet je in Amstelveen zijn. Niets mis met deze mensen maar niet geschikt voor de Aalsmeerse cultuur, dat moet door betrokken Aalsmeerders worden gedaan, die hier tot nu toe ook hun ziel en zaligheid hebben ingelegd. Deze fundamentele beleidswijziging om het cultuurpunt vanuit Amstelveen te organiseren, zal eerst door het college met de raad besproken moeten en door de raad besloten moeten worden. PACT Aalsmeer zal in het najaar in gesprek gaan met de bewoners, met de organisaties en hopelijk met de andere partijen middels een PACT Caf?. U bent nu alvast uitgenodigd.

Decentralisatie van de werk, jeugd en zorg. De op Aalsmeer afkomende bezuinigingen -of misschien wel kaalslag (30-40% minder geld)- vergt een enorme inspanning van zowel de professionals, de gemeente en vooral van de houding, de samenredzaamheid van de gehele Aalsmeerse samenleving. Zijn we werkelijk bereid om met elkaar voor elkaar te zorgen, want dat vereist deze fundamentele omslag? We kunnen op het gemeentehuis van alles regelen maar of het echt gaat werken hangt maar beperkt van de maatregelen af die wij als gemeente nemen. We zullen dus ook aan be?nvloeding van gedrag moeten gaan doen. Dat kan voor een deel via de financi?n maar zal voor het grootste deel door be?nvloeding van de houding moeten komen. Dat moeten en kunnen we samen doen. Samen als gemeenteraad, college en de professionals. Dan dienen wij als gemeente onze houding tegenover deze professionals te veranderen. Van een verticale verhouding, gebaseerd op machtsverhouding, gebaseerd op het uitgangspunt: ?wie betaalt bepaalt? naar een verhouding gebaseerd op vertrouwen, op verbinden. Samen de klus doen. Bezig zijn voor diegene die de zorg nodig heeft. Naar een horizontale verbinding. In dat opzicht is PACT Aalsmeer er echt nog niet uit hoe dat moet, daar moeten we samen aan werken, maar een paar zaken kan PACT Aalsmeer wel alvast noemen:

  • In het totaal gaat er in Aalsmeer zo?n 22mio om op zorggebied. Reken maar op een afname tussen de 30% en 40%. Ook al is nog lang niet alles duidelijk vanuit de rijksoverheid, zeker is een grote teruggang in geld wat een forse aanpassing noodzakelijk maakt.
  • Niet alleen bezuinigen maar vooral ook anders doen. Met minder geld proberen hetzelfde of misschien meer ?laten we maar ambitieus en creatief zijn- te bereiken bijvoorbeeld door:
    • Indicatiestelling gebeurt nu te veel door verschillende instellingen, dit moet in ??n hand komen
    • Er wordt nu onnodige zorg verleend, denk aan vervoer voor mensen die het best zelf kunnen regelen
    • Huidig systeem is gebaseerd op low trust, low penalty. We moeten naar een systeem van high trust, high penalty
    • Buurtzorg moet dichterbij. De wijkverpleegster (zuster of broeder) moet terug

Duurzame samenleving
Het woord duurzaamheid is een beetje een sleets woord geworden. Het is misschien beter om over houdbaar of toekomstvast te gaan spreken. Is onze manier van energie besteden toekomstvast? Is onze huizenvoorraad toekomstvast? Is onze manier van zorg verenen toekomstvast? Zowel gezien vanuit financieel als vanuit milieu oogpunt.

Om toekomstvast te worden wil PACT Aalsmeer graag op de volgende onderwerpen stappen zetten:

Wonen in Aalsmeer: We moeten nadenken wat we met het woonfonds (?2,2mio), een fonds aangelegd na de verkoop van de woningen aan Eigen Haard, gaan doen. Wat ons betreft gaan we dit deels gebruiken voor het verduurzamen (toekomstvast maken) van de bestaande woningvoorraad. Toekomstvast op het gebied van energie en houdbaar in de zin van levensloopbestendig. Ook hier geldt dat PACT Aalsmeer de reacties van de andere fracties en het college op dit gebied afwacht. Op basis van deze reacties komt PACT Aalsmeer na de zomer met een voorstel of een motie

Daarnaast moeten we kijken naar maatwerk voor de echt kwetsbare in de samenleving door echte sociale huur dmv huurkorting te gaan verschaffen. Bijvoorbeeld door bij alle sociale huurwoningen die opnieuw worden verhuurd een nieuw huurbeleid te lanceren: een inkomensafhankelijk huurbeleid. Nu wordt de huurprijs bepaald aan de hand van de stenen- en de omgevingswaarde. PACT Aalsmeer wil daaraan als toets het inkomen toevoegen. PACT Aalsmeer roept het college op om dit met woningbouwvereniging Eigen Haard en in de stadsregio te gaan bespreken.

Onderwijshuisvesting: iedere dag zitten in Nederland 20.000 leerlingen en 2.000 leraren ziek thuis. Een aanzienlijk percentage daarvan vanwege een slecht binnenmilieu (bron GGD). Nog een: Op meer dan 80% van de ruim 7.000 Nederlandse basisscholen? is de kwaliteit van het binnenklimaat slecht (bron: ?goed en gezond?, atelier Rijksbouwmeester). Dit beeld herkennen we in Aalsmeer wel. De laatste: Concentratie van kinderen wordt 1,5 keer beter in het Vitale lokaal. Waar gaat het dan om? Elementair gaat het om licht, water, lucht en duurzame materialen. Het cre?ren van energieneutrale scholen. Het kan. Kijk maar om ons heen. Voorbeelden genoeg. Het hoeft niet bedacht te worden. Het is er al. Dit levert bewezen betere leerprestaties op. Zie het integrale praktijk onderzoek ?Vitaal lokaal? naar de invloed van omgeving op vitaliteit en leerprestaties in schooljaar 2010-2011. Dit onderzoek laat duidelijk zien dat de investeringen hierin zich uiteindelijk terugverdienen. Zie als voorbeelden in de buurt basisschool de Zwanebloem in Zwaanshoek en kinderdagverblijf De Boshoeve in Nieuw Vennep. Om de bestaande scholen op deze manier in te richten, zullen we de onderhoudsprogramma?s op een alternatieve manier moeten inrichten. Niet duurder maar anders, houdbaarder. Voor onze jeugd, onze toekomst. PACT Aalsmeer roept het college op om dit nader te onderzoeken en met voorstellen op dit gebied te komen

Zijn we als gemeente Aalsmeer op koers met het doel energieneutraal 2040? Nee. We moeten concrete maatregelen nemen. Minder tijd stoppen in regionaal overleg en meer het gewoon gaan doen. Bijvoorbeeld het Lokaal energiebedrijf: Er zijn in het land verschillende goede voorbeelden. Verbinden door samen energie op te wekken en er samen van profiteren. De landelijke overheid is bezig met nadenken over een andere vorm van energiebelasting om dit meer en meer mogelijk te maken. Zorg als Aalsmeer dat er op dit gebied initiatieven worden genomen. Zorg dat er op dit gebied concrete maatregelen worden genomen. Van denken naar doen. Zorg dat de gemeente haar voorbeeldfunctie voorbeeldig vervult. Samen ondernemen, ook als particulieren, verbind. Maak gebruik van voorbeelden dichtbij. Denk aan het Duurzame bedrijf Haarlemmermeer, beter goed gejat dan slecht bedacht. PACT Aalsmeer wacht de reacties van de andere fracties en het college op dit gebied af. Op basis van deze reacties komt PACT Aalsmeer na de zomer met een voorstel of een motie. Concreet verwacht PACT Aalsmeer dat de nieuw te ontwikkelen scholen en sportaccommodatie op de huidige voetbalvelden in de Hornmeer volledig energieneutraal worden ontwikkeld

Economie: Als er projecten zijn op duurzaamheidgebied dan vindt PACT Aalsmeer dat dit, daar waar het kan, door Aalsmeerse bedrijven moet worden uitgevoerd. Als de gemeente collectief zonnepanelen inkoopt, laat dit dan wel door Aalsmeerse bedrijven installeren.

Democratische samenleving
Onlangs heeft deze raad voorstellen voor een nieuw vergaderstelsel vastgesteld. De kern van dit voorstel is dat de raad toegankelijker wordt voor burgers en organisaties in Aalsmeer. Belangrijk middel hierbij zijn de zogenaamde rondetafelgesprekken met burgers en organisaties over onderwerpen die op de agenda staan en komen. PACT Aalsmeer kan haast niet wachten om dit in praktijk om te zetten. Wat een verbetering zal dit geven.

Een praktisch punt is dan PACT Aalsmeer vindt dat we, als raad, college, ambtelijke ondersteuning, pers en publieke belangstelling, het elkaar niet moeten aandoen om vergaderingen tot na 24u te laten duren. Dat zal PACT Aalsmeer in het presidium aan de orde stellen.

Een ander praktisch punt is het omgaan met moties. PACT Aalsmeer is van mening dat moties niet moeten gaan over zaken waar we het met elkaar eens zijn, waar het college een toezegging heeft gedaan. Dan is het elkaars tijd verdoen om dit alsnog via een motie in stemming te brengen met als argument dat het een steuntje in de rug is voor het college. PACT Aalsmeer heeft dit zelf ook gedaan maar vanaf nu zullen we aan deze poppenkast voor de b?hne niet meer meedoen. PACT Aalsmeer roept de andere partijen op hetzelfde te doen. Dat zal een hoop vergader- en schorstijd schelen.

We hebben het over de voorjaarsnota. De voorjaarsnota geeft de kaders voor de begroting van het volgende jaar. Vroeger noemde we dat de kadernota. Dat dekt de lading. Laten we het gewoon weer kadernota noemen en in deze nota kaders stellen voor het komende jaar en niet alvast de begroting dichttimmeren. Dat doen we in oktober/november wel.

Slot
PACT Aalsmeer dankt het college en de ambtelijke ondersteuning voor het vele werk dat verricht is om tot dit voorstel te komen. Ook dankt PACT Aalsmeer de coalitiepartners voor de constructieve en vruchtbare samenwerking die gelukkig volop ruimte biedt voor dualisme. Tenslotte een woord van dank aan de oppositie voor haar rol. Constructief op de inhoud en scherp op de controlerende taak.

Het belooft een spannend jaar te worden.

Namens de fractie van PACT Aalsmeer

?

Willem Kikkert

Fractievoorzitter